18間會員最愛食府出爐!

感謝各位會員踴躍投票兼賺星,今年度的18間最愛食府終於誕生!

鐘意飲飲食食的你,立即Call齊飯腳Book位啦!

仲有,得獎會員名單亦已同時公佈,有份投票的你,快睇睇自己有否奪得心水獎品!

18間會員最愛食府出爐!

感謝各位會員踴躍投票兼賺星,今年度的18間最愛食府終於誕生!

鐘意飲飲食食的你,立即Call齊飯腳Book位啦!

仲有,得獎會員名單亦已同時公佈,有份投票的你,快睇睇自己有否奪得心水獎品!

獲選最愛食府
1st
2nd

立即訂枱

3rd

立即訂枱

1st

立即訂枱

2nd
3rd

立即訂枱

1st

立即訂枱

2nd

立即訂枱

3rd

立即訂枱

1st
2nd

立即訂枱

3rd

立即訂枱

1st

立即訂枱

2nd

立即訂枱

3rd

立即訂枱

1st

立即訂枱

2nd

立即訂枱

3rd

立即訂枱

得獎會員

請填寫你的會員號碼:

請填寫你的英文姓氏:

入圍食府

今年共有120間餐廳分別入圍6個組別,每間都是根據各大餐飲權威平台包括TripAdvisor、OpenRice、Yelp的評分,又或是全年會員所賺取里數及交易量而入選。

揀選心水獎賞

揀選你最想得到的獎賞,並開始賺star。在每個獎賞中,star總額最高的多位會員,將奪得獎品。

豐富獎品

雙人日本當地獨特體驗 x 5名得獎者

與Hong Kong Tatler聯手合辦的一次獨特日本雙人美食體驗,齊齊發掘隱世地道美食!包括雙人來回日本經濟艙機票。

得獎條件:在選擇此獎品的會員中,星星總額最高的首5名會員,將獲得此獎品。

三大賺星方法
步驟 1
投票

完成投選你的心水餐廳,即可賺取3star
於10月15日前投票,更可賺取額外3star
每位會員只限投票一次。

步驟 2
分享

投票後,將屬於你的投票代碼分享給家人朋友,每成功邀請一人投票,你和對方即可各賺取1star
此方法最高上限可賺40star

步驟 3
食飯

投票後,於活動期內到香港任何一間「賺里餐廳」食飯及賺里數,每次認可消費可賺取3star
此方法不設最高賺星限額。

條款及細則
 1. 「會員投選・最愛香港食府」2019 投票活動(以下簡稱「活動」)的日期由香港時間(GMT +8) 2019 年10月3日至11月15日; 首尾兩天包括在內。
 2. 參加活動資格
  1. 此活動只限居於香港之「亞洲萬里通」會員(以下簡稱「會員」)。居住地根據會員於「亞洲萬里通」所登記的郵寄地址。
  2. 現居於香港之會員,如所登記的郵寄地址並不為香港地址,可經「亞洲萬里通」網站更新郵寄地址 ,參加是次活動。
  3. 更新郵寄地址的會員, 可於成功確定更新後的3個工作天後,進行投票及揀選獎品。
  4. 非「亞洲萬里通」會員可於「亞洲萬里通」網站或此活動網頁登記成為會員,參加是次活動。
  5. 新會員可於登記確定後的3個工作天後,進行投票及揀選獎品。
  6. 凡未滿十八歲的參加者,必須獲得家長或監護人同意才可參加此活動。
  7. 如發現認可會員涉及任何舞弊及/或欺詐(由「亞洲萬里通」全權酌情決定),「亞洲萬里通」有權取消認可會員參與此活動的資格及/或取消認可會員之「亞洲萬里通」會員資格。
  8. 會員必須輸入有效及正確的「亞洲萬里通」會員號碼。如會員輸入錯誤資料,亞洲萬里通有限公司將免除任何會員損失的責任。
 3. 活動機制
  1. 會員必須完成投票及揀選獎品程序,才能參與是次活動。
  2. 在每個投票組別, 會員必須投選一間餐廳。
  3. 在揀選獎品選項中, 會員必須揀選一項獎品。
  4. 會員必須投選六間餐廳及揀選一項獎品,才會被當作是完成投票及揀選獎品。
 4. 賺取星星機制
  1. 在活動期間,會員可透過以下三個方法賺取星星。
   • 完成投票 (“投票”) - 香港時間(GMT +8)2019 年10月3日至11月15日。會員於首7天率先投票,更可賺取雙倍星星。
   • 分享代碼 (“分享”) - 分享専屬分享代碼,並成功邀請他人使用其専屬分享代碼投票- 香港時間(GMT +8)2019 年10月3日至11月15日。
   • 到任何位於香港「亞洲萬里通」賺里餐廳進行認可用餐消費 (“用餐”)- 香港時間(GMT +8)2019年10月3日至11月15日。
  2. 三個方法賺取星星的各總額為:
   • 投票 - 3星 (如於10月15日前投票,可得到雙倍星星。)
   • 分享 - 分享専屬分享代碼者及使用他人専屬分享代碼投票者各得1星
   • 食飯 - 3星
  3. 於活動投票期內,會員必須先投票,啟動分享及用餐的賺取星星方法。
  4. 每個「亞洲萬里通」賬戶只可投票一次,所有重複投票即告作廢而不另行通知。投票會以最先遞交紀錄為準。
  5. 如有任何因電腦、網絡、電話、等技術或其他不可歸責於亞洲萬里通有限公司之事由,而使會員未能完成投票,亞洲萬里通有限公司將不負任何責任。
  6. 會員於投票最高上限可賺6星(其中3星為會員於10月15日前成功投票所賺取之額外星星)。於分享最高上限可賺40星。用餐不設最高星星限額。
  7. 會員參與是次活動, 即表明會員同意分享代碼:(i) 須透過合法手段用於預期受眾及目的;(ii) 不得以預期目的以外的任何其他方式複製、出售、轉讓或公開(無論是以公共形式或其他形式公佈);(iii) 可能隨時由「亞洲萬里通」 以任何理由宣佈無效,「亞洲萬里通」 對此不承擔任何責任;(iv) 只可根據此活制定的特別條款進行使用;(v) 不可兌換現金;及 (vi) 可能在您使用前失效。
  8. 若 「亞洲萬里通」認定或相信使用分享代碼的行為是錯誤的、帶有欺騙性、非法的,或違反了適用的分享代碼條款或本條款,則 「亞洲萬里通」 保留對透過你或其他任何會員使用分享代碼所得的星或利益予以保留或扣除的權利。
  9. 認可用餐消費是指到任何位於香港「亞洲萬里通」之「賺里餐廳」堂食可賺取里數消費之認可交易, 不包括foodpanda外賣消費、OpenRice訂座/外賣自取服務、Eztable 的EZCASH轉換及CHOPE。
  10. 會員於「賺里餐廳」用膳時,必須達至最低消費額HKD300,方可賺取里數;而會員每次可賺取里數之消費額亦設有上限為 HKD10,000。「賺里餐廳」的最低消費額不等, 有關詳細信息,請參閱dining.asiamiles.com/zh
  11. 賺取星星的總額會在進行賺取星星的行為後的7個工作天後在活動主網頁上“我的星星總額”顯示。
 5. 獎品
  1. 得獎名單將於2019年11月18日於「亞洲萬里通」活動網頁公佈。
  2. 每項獎品中,根據截至時間2019年11月15日23:59,獲最高星星總額的人將成為該獎品的得獎者。
  3. 如果不止一個會員具有相同的最高星星總額,則優先考慮首先完成整個投票過程的人。
  4. 「亞洲萬里通」的所有職員均不得獲獎,以示公允。
  5. 日本當地獨特體驗兩位(包括來回日本經濟艙機票)得獎者將於得奬名單公佈後八星期內收到通知領獎,如沒有收到領獎通知,則當落選論。
  6. 「亞洲萬里通」將根據有關得獎者於「亞洲萬里通」所登記的聯絡資料,安排領取贊助商提供的獎品換領信或獎品,倘若資料不符或不足,又或者 「亞洲萬里通」未能於得奬名單公佈後兩星期內或 「亞洲萬里通」特定限期內根據有關聯絡資料成功聯絡得奬者及核實得奬身份,則當落選論;將自動由候補得獎者領取,恕不另行通知。有關會員之個人資料將用作參加活動、推廣活動、提供予有關獎品之贊助商及聯絡用途。
  7. 如得獎者不能於「亞洲萬里通」 指定時間及地點領獎,則當作棄權論。將自動由候補得獎者領取,恕不另行通知。
  8. 凡未滿十八歲、而獲得家長或監護人同意參加的得獎者,必須於領獎時提供家長或監護人的同意書及家長或監護人之証明文件,否則當落選論。
  9. 「會員投選・最愛香港食府」2019 投票活動共有總值1,000,000里數獎品。
  10. 里數獎賞將於得獎名單公佈後6星期內存入會員賬戶。
  11. 里數獎賞存入會員的「亞洲萬里通」賬戶時,其賬戶必須仍然生效。
  12. 「亞洲萬里通」並不對任何獎品及其質量作出任何聲明或保證。
  13. 得獎者須參照獎品換領信上所註明的換領方法及細則,於有效期內換領獎品 ,過期未領或不按細則換領當作失效論。
  14. 任何人仕因使用獎品或參與抽獎或遊戲而產生任何損失或傷害,「亞洲萬里通」概不負責或承擔任何責任,得獎者亦不得因此向 「亞洲萬里通」作出任何追討。
  15. 所有獎品均受「亞洲萬里通」有關條款及細則約束,不可更換、轉讓、或兌換成現金。
 6. 一般
  1. 亞洲萬里通有限公司保留權利隨時更改有關條款及細則或中止此推廣優惠,而毋須預先通知。而有關資料亦有機會留作日後宣傳或意見調查之用。
  2. 如有任何爭議,亞洲萬里通有限公司保留最終決定權。
  3. 如本條款及細則之中與英文版有任何歧義,概以英文版本為準。
  4. 所有圖片只供參考。
  5. 須受其他 「亞洲萬里通」條款及細則 約束。