精選超過50間「里賞餐饗週」必試餐廳!

特選餐單 低至HKD168起

「里賞餐饗週」過去一個月嘅反應相當熱烈!依家仲新增多間「賺里餐廳」繼續與里作伴,趁呢個機會約埋班朋友出嚟聚一聚啦! 即日起至7月31日同樣只需HKD168起即可品嚐由主廚精心配搭的特選餐單!把握最後機會,食勻「里賞餐饗週」新增嘅「賺里餐廳」!座位有限,立即訂座!

小貼士# 1:首3,000個成功訂座並出席享用「里賞餐饗週」特選餐單的會員,每次均可賺取額外A100,最多可賺取高達A1,000!

小貼士# 2:持有美國運通國泰航空尊尚信用卡的會員,透過「亞洲萬里通」App於訂座時輸入優惠碼AMEXAM500,並在「賺里餐廳」用此卡結帳,即可賺取額外A500!
 • 訂枱並出席用餐
 • 星期一食飯,里數加倍賺!
 • 星期二至日,餐餐有「里賞」
「里賞餐饗週」推廣優惠菜單及首3,000個訂座之額外優惠
 1. 參加活動前,閣下必需細閱及遵守以下條款及細則,而閣下的參與將代表已閱讀及同意各項條款及細則。
 2. 「里賞餐饗週」推廣優惠(以下簡稱「推廣優惠」)用餐日期由2020年5月28日至7月31日期間 (GMT +8)(包括首尾兩日) (推廣優惠期)。推廣優惠菜單可賺取基本里數。逢星期一到任何參與之「賺里餐廳」堂食消費滿HKD300或以上之認可交易,每消費HKD1亦可賺取1里數;逢星期二至日到任何參與之「賺里餐廳」,堂食消費滿HKD300或以上之認可交易,每消費HKD2亦可賺取1里數(「基本里數」)
 3. 「亞洲萬里通」會員可於2020年5月28日起通過「亞洲萬里通」App選擇推廣優惠菜單及預訂。
 4. 此優惠不適用於2020年5月28日上午00時00分前所作出之訂座。
 5. 參加者必須為年滿18歲並持有香港身分證之香港居民,及為「亞洲萬里通」及OpenRice會員(「合資格會員」),並於訂座前預先連結OpenRice帳戶至「亞洲萬里通」帳戶。
 6. 合資格會員用膳時,必須達至最低消費額HKD300,方可賺取基本里數;而合資格會員每次可賺取基本里數之消費額亦設有上限為HKD10,000。
 7. 參與之「賺里餐廳」的午餐和晚餐推廣菜單分別為HKD168起,HKD368起,HKD668起及HKD988起(10%服務費適用)。建議會員於惠顧前先向有關「賺里餐廳」查詢。
 8. 除特別註明,所賺取之「亞洲萬里通」里數將根據總消費金額計算,包括服務費,但不包括小費。
 9. 任何未包含在推廣菜單中的菜式,會員均需支付額外費用。
 10. 會員必須細閱每個「賺里餐廳」的菜單。「亞洲萬里通」建議會員於惠顧前先向有關「賺里餐廳」查詢。
 11. 每間「賺里餐廳」的座位有限,先到先得。
 12. 推廣優惠菜單僅適用於堂食。
 13. 合資格會員須於要求結賬及付款時出示印有「亞洲萬里通」會員號碼的會員卡、OpenRice或「亞洲萬里通」App上的QR code、國泰航空 /「亞洲萬里通」聯營信用卡或手機電子會員卡,方可累積里數。
 14. 基本里數將於惠顧美膳後7個工作天內存入合資格會員賬戶。
 15. 會員提供的資料如有不實或經證實為濫用訂座而實質沒有出席,其里數獎賞將被取消。
 16. 如對訂座有任何更改(如時間、日期、用餐內容)或取消,則未必可賺取里數,一切以電腦系統為準。亞洲萬里通有限公司及OpenRice保留最終決定權。
 17. 推廣期間,首3,000個通過「亞洲萬里通」App選擇推廣優惠菜單及成功訂座「里賞餐饗週」並出席享用推廣優惠菜單的訂座,可賺取額外100「亞洲萬里通」里數。每位會員可賺取最高1,000里數。
 18. 所有參選賺里餐廳的「推廣優惠」特選餐單及營業時間,如有變更,恕不另行通知。
 19. 訂座所賺取之額外里數將於推廣優惠結束後8-12星期內存入會員賬戶。
 20. 以上優惠不可轉讓,不可兌換現金或與其他折扣,促銷優惠或優惠券同時使用。
 21. 以上推廣優惠所賺取之里數不可退款,不可撤銷且不可轉讓。
 22. 每檯之人數上限以香港政府於優惠期內實施之規例而定。
 23. 亞洲萬里通有限公司,美國運通,OpenRice及參與之「賺里餐廳」保留權利隨時更改有關條款及細則或中止此推廣優惠而毋須另行通知。
 24. 如有任何爭議,亞洲萬里通有限公司,美國運通及OpenRice保留最終決定權。
 25. 所有圖片只供參考。
 26. 須受其他OpenRice條款及細則約束。
 27. 須受其他「亞洲萬里通」條款及細則約束。

聲明: 會員所提供之個人資料只會用作此推廣優惠的行政之用並加以保密。所有有關資料將於推廣優惠完結後2個月內銷毀。

額外500「亞洲萬里通」里數優惠(「額外里數優惠」)
 1. 額外500「亞洲萬里通」里數優惠(「額外里數優惠」) 只適用於由2020年5月28日00時01分至 2020年6月30日23時59分(第一階段)及2020年7月1日00時01分至2020年7月31日23時59分(第二階段)(包括首尾兩日)(「推廣優惠期」)透過「亞洲萬里通」App預訂及用餐之訂座。
 2. 欲享此額外里數優惠:
  • 美國運通國泰航空尊尚信用卡會員(「合資格會員」)須於推廣優惠期內於透過「亞洲萬里通」App預訂參與餐廳並同時使用優惠碼「AMEXAM500」
  • 合資格會員必須以美國運通國際股份有限公司(「美國運通」)於香港簽發之美國運通國泰航空尊尚信用卡(「合資格美國運通卡」)於推廣優惠期之參與餐廳全數簽賬。
 3. 額外里數優惠只適用於透過「亞洲萬里通」App預訂及用餐之訂座。有關參與之餐廳,請參考「亞洲萬里通」App內之「里賞餐饗週」。參與之餐廳可隨時變更而毋須事先通知。
 4. 額外500「亞洲萬里通」里數將於推廣優惠期結束後12-14星期內存入合資格基本卡會員的「亞洲萬里通」賬戶內 (「里數存入期間」)。合資格基本卡會員之合資格信用卡賬戶須於整個推廣期內及里數存入期間仍然有效及信用狀態良好,方合資格獲贈獎賞里數。否則美國運通有權隨時取消給予任何獎賞里數而毋須作出任何通知。
 5. 須受「里賞餐饗週」推廣優惠菜單及首3,000個訂座之額外優惠之條款及細則約束。
 6. 除了「里賞餐饗週」推廣優惠菜單及首3,000個訂座之額外優惠外,這額外里數優惠不可與其他推廣優惠一併使用。
 7. 須受其他「亞洲萬里通」條款及細則約束。
 8. 任何取消、退款、有爭議或未誌賬的交易,均不作此優惠之合資格之交易計算。
 9. 如懷疑欺詐、未經授權的累積獎賞、技術錯誤,取消/重新預訂活動或任何其他欺騙性行為試圖規避這些條款和條件中表述的限制,美國運通、亞洲萬里通有限公司(「亞洲萬里通」)及OpenRice有限公司(「OpenRice」)保留隨時撤回所給予之任何簽賬里數之權利。
 10. 所有產品、服務、諮詢及建議均由參與餐廳負責提供予會員。美國運通、「亞洲萬里通」及OpenRice並非該等產品及/或服務之提供者,亦不對該等產品及/或服務作出任何陳述或保證。
 11. 因享用額外里數優惠(包括但不限於直接或間接)而造成的損失或破壞、或人身傷害,美國運通、「亞洲萬里通」及OpenRice概不負責,法律規定之責任除外。
 12. 美國運通、「亞洲萬里通」及OpenRice保留於任何時候修改本條款及細則而毋須事先通知之權利。
 13. 如有任何爭議,美國運通、「亞洲萬里通」及OpenRice保留最終決定權。
 14. 若本條款及細則的中文與英文版本之間有任何歧義之處,應以英文版本為準。